0%
loader

A személyes adatok védelméről szóló politika

A  ITAL FOOD EAD(A Társaság vagy Mi) komolyan veszi az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletét és az idevágó bolgár törvényhozást és törekszik arra, hogy  betartsa a legmagasabb alkalmazható szabványokat és a bizonyítottan bevált gyakorlatokat ami a személyes adatok feldolgozását illeti. Az illetékes vezető és felügyelő szerv, ami ITAL FOOD EAD által feldolgozott adatai védelmét illeti, a Bolgár Köztársaság Személyes Adatokat Védelmééert felelős Bizottság.

Definiciók

 • Adatkezelő: Az a szervezet vagy természetes személy, amely meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módját.
 • Adatfeldolgozó: Az a szervezet vagy természetes személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.
 • Az adatok alanya: Azonosított vagy azonosítható élő természetes személy.
 • Személyes adatok: minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos (az adatok alanya); azonosítható természetes személy olyan személy, amely azonosítható közvetlen vagy közvetett módon olyan információk segítségével mint például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, egy vagy több tényezőn keresztül, amelyek jellegzetesek annak a személynek fizikai, fiziológiai, genetikai, gazdasági kulturális vagy társadalmi azonosságához.
 • A személyes adatok különleges kategóriái: olyan személyes adatok, amelyek faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási vagy filozófiai meggyőződést vagy szakszervezeti tagságot mutatnak ki, valamint a genetikai adatok feldolgozását, a biometrikus adatokat az egyén azonosítása céljából, az egészségügyi adatokat vagy az egyén szexuális életéről vagy szexuális irányultságáról.
 • Feldolgozás: Minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amely személyes adatokkal történik, akár automatikus, akár egyéb eszközökkel, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszajátszás, tanácsadás, felhasználás, közzététel átvitel, terjesztés vagy más módon amely szerint az adatok rendelkezésre állnak, rendezhetők vagy kombinálhatók, korlátozottak, törölhetők vagy megsemmisíthetők.
 • Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • A személyes adatok megsértése olyan cselekményt / körülményt jelent, amely véletlen vagy jogellenes megsemmisítéshez, elvesztéshez, módosításhoz, illetéktelen nyilvánosságra hozatalhoz vagy a személyes adatokhoz való hozzáféréshez vezet, amelyet továbbítják, tárolják vagy más módon feldolgozzá.

 

A személyes adatok védelme

 1. május 25-től az általános adatvédelmi rendelet ("Általános adatvédelmi rendelet ") az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó. A ITAL FOOD EAD megfelel az Általános adatvédelmi rendeletnek és a személyes adatok feldolgozásának elveinek, amelyeket az európai és nemzeti jogszabályok tartalmaznak.

A  ITAL FOOD EAD biztosítja, hogy az általa feldolgozott személyes adatok:

 • jogszerű, lelkiismeretes és átlátható módon fel vannk dolgozva a természetes személyek tekintetében
 • konkrét, egyértelmű és törvényes célokra gyűjtották össze, és nem dolgozták fel tovább olyan módon, amely nem áll összhangban ezekkel a célkitűzésekkel
 • releváns, kapcsolódó és korlátozott ahhoz, amire szükség van a feldolgozás céljával kapcsolatban
 • pontos és szükség esetén naprakész
 • olyan formában tárolva, amely lehetővé teszi az adatok azonosítását a személyes adatok feldolgozásához szükséges periódus végéig
 • olyan módon dolgozzák fel, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét

 

A természetés személyek – az adatok alanyai az alábbi jogokkal rendelkeznek ami a személyes adataikat Illeti:

 • Tájékoztatáshoz való jog (azt a jogot úgy valósítjuk meg, amennyiben világos és könnyen megérthető adatvédelmi közleményeket biztosítsünk, amelyek azt magyarázzák hogy hogyan és milyen célokra használjuk az Ön személyes adatait és milyenek az Ön jogai, ami a személyes adatok feldolgozását illeti).
 • Az erintétt feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférési joga és tájékoztatási joga, ami a feldolgozásukat illeti
 • A helyesbítéshez való jog, amikor a személyes adatok nem pontosak vagy hiányosak
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog az alkalmazandó jogban meghatározott feltételek szerint
 • Az elfeledtetéshez való joga ha a jogi alap, amelyen az adatok feldolgozása nyugszik, nem létezik többé
 • Az adathordozhatósághoz való jog - az adatok átvitele különböző rendszergazdák között (például különböző szolgáltatók között)
 • A tiltakozáshoz való jog amennyiben a személyes adatait bizonyos feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatiban használják mint például közvetlen marketing
 • A joga, hogy ne legyen olyan meghatározások tárgya, amelyeket csak csak automatikus eszközök alapján tették meg,  amelyeknek hatása lehet Önre
 • A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás joga
 • A panasz benyújtásának jogát az illetékes felügyeleti hatóságokhoz

 

Аz általános adatvédelmi rendelet hat jogi alapot előírja, amelyeken alapján feldolgozhatók a személyes adatok:

 • Az adatok alanya megadta az egyértelmű beleegyzését, hogy a személyes adatait bizonyos célra foldolgozzák
 • Az adatok feldolgozása szükséges az adatok alanyával való szerződés megkötésének érdekében vagy a szerződés teljesítésének érdekében
 • Az adatok feldolgozása szükséges a jogszabályi kötelezettség betartásához
 • Az adatok feldolgozása szükséges az érintett vagy más termézetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
 • Az adatok feldolgozása szükséges közérdekű feladat elvégzéséhez
 • Az adatok feldolgozása szükséges az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek tekintetében, kivéve ha ez az érdek felülbírálja az érintett alapvető jogait és szabadságait.

 

A ITAL FOOD EADáltal feldolgozott személyes adatok

A személyes adatok bizonyostermészetes személlyel kapcsolatos tényekre, véleményekre és értékelésekre vonatkoznak. A ITAL FOOD EAD által  feldolgozott személyes adatok négy kategóriába sorolhatók:

 • A ITAL FOOD EAD személyzete, munkatársai, munkapályázók és korábbi alkalmazottak;
 • Természetes személyek (például, ügyvédek, könyvvizsgálók és más független tanácsadók) és képviselői, kapcsolattartó személyek, az ügyfelek alkalmazottjai, partnerek, és olyan árú- vagy szolgáltatásszállítók, amelyekkel a ITAL FOOD EAD szerződéses vagy tényleges kapcsolatban áll vagy olyan kapcsolatot tervez (például, az ügyfelek törvényes képviselője – jogi személyek, közlekedési és szállítmányozási szolgáltatások szállítói, távközlési szolgáltatások szállítói, szoftveres és/vagy hardveres megoldások és infrastruktúra szállítói).
 • A ITAL FOOD EAD honlapjának látogatói és a szóciális hálózatokon mint például Facebookon és az Instagramon való hivatalos honlapjainak a látógatói
 • A ITAL FOOD EAD által szervezett játékokban/tombolajátékban/kampányokban vagy a honlapjain vagy hivatalos honlapjain Facebookon vagy Instagramban való résztvevők vagy partnereken keresztül – marketing ügynökségek
 • A ITAL FOOD EAD tulajdonában lévő vagy bérelt letesítményeiben való látogatók

 

Alkalmazottak, munkatársak, munkapályázók: A ITAL FOOD EAD feldolgozza a személyes adatokat, beleértve a munkaügyi vagy polgári jogviszonnyal kapcsolatos különleges kategóriába tartózó  személyes adatokat vagy a munkapályázók személyes adatait is. Általános esetekben a ITAL FOOD EAD ezeket az adatokat foglalkoztatás vagy egyéb szerződések előkészítéséhez és végrehajtásához, valamint munkáltatói jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.

Képviselők, kapcsolattartó személyek, az ügyfelek alkalmazottjai és a ITAL FOOD EAD partnerei és szolgáltatói – általában az Ön munkáltatójától vagy Öntől személyesen kapjuk meg a személyes adatait amikor szükséges vele szerződést előkészíteni, megkötni vagy teljesíteni vagy kereskedelmi viszonyba lépünk be vele. Például lehetséges, hogy Ön törvényes képviselőként vagy kapcsolattartó személyként szerepel szerződésben vagy kerekedelmi levélváltásban a szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatban, ajánlattételkor, a létrejött kereskedelmi viták  rendezésénél és hasonló esetekben. 

A honlapok látógatói – A honlapjainkon való kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésékor mi információkat gyűjtünk Önről az Ön beleegyézésen alapján, amelyet az űrlap kitöltésénél adta meg. Általában az az információ arra szolgál, hogy a mi termékünkkel kapcsolatos megkereséséit vagy más kívánsagait elégítsük ki. Az Öntől kitöltött információnak alapján lehetséges, hogy azt feldolgozzuk abból a célből, hogy bizonyos jogokat megállapítsuk vagy gyakoroljuk az Önökkel való esetleges vagy létrejött vitában, amely az Öntől benyújtott reklamációnak vagy panaszának következtében érkezett hozzánk. Mi információt gyűjtünk az Ön IP címéről és az Ön a sütikkel kapcsolatos megadott beleegyézéséről. További tájékoztatás a mi Sütikről szóló politikában található meg.

Játékokban való résztvevők – A mi játékainkon való regisztráció során Ön megadja a személyes adatait. Mi feldolgozzuk azokat az Ön egyértelműen kifejezett beleegyézésének alapján, amelyet megadta a játékban/tombolajátékban/termékkámpányban való részvételkor önkéntesen kitöltött regisztrációs űrlappal (beleértve a Facebookon és Instragramban lévő hivatalos honlapjainkon való posztok utáni kommentárok tételével). További tájékoztatást a mi játékban/tombolajátékban/termékkámpányban való adatvédelmi politikánkban megtalálhat, amely hozzáférhető a honlapunkon vagy a szociális hálózatunkban lévő honlapjunkon való regisztrálás előtt.   

A ITAL FOOD EADépületeinek látógatói – amikor a cég irodaházát vagy termélési osztályait és a közös területeit látogatja, a mi tulajdonunk biztonságának való biztosításának érdekében és a mi alkalmazottjaink fizikai sértetlensége megtartásának érdekében és a hozzáférés-szabályozásnak érdekében technikai eszközök segítségével regisztráljuk az Ön látogatását.   

 

A személyes adatok megosztása

Általában a ITAL FOOD EAD bizalmasan kezeli az Ön személyes adatait és nem osztja meg azokat harmadik személlyel.

Néha a ITAL FOOD EAD megoszthatja a saját alkalmazottjai vagy a saját ügyfeleik képviselőinek, partnerei, futárjai, fuvározói, végrehajtói vagy beszállítói személyes adatait állami szervekkel és más természetes vagy jogi személyekkel – például a szoftveres és/vagy hardveres és/vagy infrastrukturával kapcsolatos szolgáltatóival, külső tanácsadóival a jogok megállapításának és gyakorlásának érdekében, a jogszabályban rögzített kötelességének alapján vagy a jogi érdekének alapján a konkrét esettől függően. Hasonló személyes adatfeltárás csak jogos ok megléténél lehetséges és amennyiben az adatokat adekvát módon védeni lehet beleértve a harmadik féllel, amely számára feltárjuk az adatokat, való aláírt írásos szerződéssel, amikor az alkalmazható.

Az adatok különleges kategóriája

A ITAL FOOD EAD nem dolgozza fel saját ügyfeleinek – természetes személyeknek vagy az ügyfelek alkalmazottjainak vagy képviselőinek, a partenereiknek és beszállítóiknak, a honlapjai és a szóciális hálózatokon lévő weboldalai látogatóinak érzékeny adatait.  

A személyes adatok tárolása

A ITAL FOOD EAD tárolja a különböző típusú személyes adatokat, amelyek különböző dokumentumokban fel vannak gyűjtva elektronikus és papír formátumban szigorúan meghatározott időtartamra. A rögzített tárolási idők mindig összhangban vannak a személyes adatok feldolgozásának céljával. Azokat az időtartamokat a ITAL FOOD EAD dokumentumok tárolására és megsemmisítésére vonatkozó politika szabályozza.

Az adatok alanyának jogai való gyakorlása

Az adatok alanyai jogainak gyakorlására irányuló kérelem esetén a  ITAL FOOD EAD világos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelven, különösen 18 év alatti személyek számára kommunikál a személlyel.

Az adatok alanyai jogainak gyakorlása során a ITAL FOOD EAD köteles beazonosítani a személyt annak érdekében, hogy  a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát elkerülje.

Az adatok alanyai jogainak gyakorlására irányuló kérelem esetén a ITAL FOOD EADintézkedéseiről szóló tájékoztatást felesleges késedelem nélkül és általában a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül biztosítja a természetes személyek számára.

Minden a ITAL FOOD EAD által nyújtott az adatok alanyai jogainak gyakorlásákor keletkezett tájékoztatás ingyenes, kivéve az eseteket, amikor a megkeresés nyílvánvalóan  megalapozatlan vagy túlzott mértékű. 

További tájékoztatást, ami a ITAL FOOD EAD által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos jogait  illeti, megkaphatja a mi Személyes adatkezelői adatvédelmi politikánkban

A személyes adatok biztonsága

 • A ITAL FOOD EAD védi az összegyűjtött személyes adatokat az indokolatlan használat ellen, és figyelemmel kíséri azok feldolgozását.
 • A ITAL FOOD EAD olyan biztonságos számítógépes rendszereket tart fenn, amelyek révén a személyes adatokat feldolgozzák. Az adatmegosztásra és -kezelésre megfelelő szabályozási mechanizmusokat alkalmazunk ami a rendszerünket illeti.
 • A ITAL FOOD EAD szigorú politikákat és eljárásokat alkalmaz a személyzetére vonatkozóan a személyes adatok feldolgozásával járó kockázatok minimalizálásának érdekében.
 • A ITAL FOOD EAD alkalmazottjai ismerik az alkalmazandó szabályokat, és képzettek a személyes adatok feldolgozására a lehető legnagyobb körültekintéssel és a bevált gyakorlatok betartásával.
 • Tevékenységének végrehajtása során a A ITAL FOOD EAD csak érvényesült szervezetekkel működik együtt, és elkerüli az olyan vállalatokkal való együttműködést, amelyek véleménye szerint veszélyeztethetik az egyének személyes adatainak biztonságát.
 • A ITAL FOOD EAD bevált gyakorlatokat alkalmaz a biztonsági rendszerek bevezetése és kezelése terén, valamint figyelemmel kíséri a technológiai fejleményeket a vállalat információbiztonságának lehetséges kockázataival kapcsolatban.
 • A ITAL FOOD EAD tiszteletben tartja a benne foglalt számítógépes rendszerek és személyes adatok biztonságát, beleértve a személyes adatainak egyes alkalmazotti típusokhoz való hozzáférésének képességét.
 • A ITAL FOOD EAD hozzáférést biztosít csak azokhoz a személyes adatokhoz, amelyek az érintett munkavállaló teljesítményéhez szükségesek.

 

A személyes adatok biztonságának megsértése

A ITAL FOOD EAD eljárást fogadott el a személyes adatok megsértésének hatékony felderítésére, jelentésére és kivizsgálására. Személyes adatszegés esetén a ITAL FOOD azonnali lépéseket tesz a jogsértés hatásának korlátozására, valamint az érintett adatok alanyának és az adatvédelmi biztos tájékoztatására.

Kiegészítő információ

A ITAL FOOD időben felfrissíti a jelenlegi Politikát amennyiben változtatja és kiegészíti azt mindig és a jövőben, amikor új jogi követelmények vagy más körülmények azt megkövetelik.

Ha további információt szeretne kapni a ITAL FOOD által elvégzett személyes adatok feldolgozásáról, vagy ha bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen adatvédelmi nyilatkozatról, illetve a személyes adatok felhasználásának módjairól és céljairól, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy az Adatvédelmi tisztviselővel a következő koordinátákon keresztül:

ITAL FOOD RT – vel: Bulgária, Sumen város, Trakijszka utca 10. szám,  E-mail címe: [email protected]

 

Kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselőnkkel is az alábbi címen: [email protected]