0%
loader

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE INTERNETSITE VAN MARETTI

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Deze internetsite wordt aangeboden door Ital Food EAD, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister bij het Registratieagentschap van de Republiek Bulgarije met unieke identificatiecodes (KvK-nummers) 127590277, statutair gevestigd te Shumen (Bulgarije), Trakijska-straat 10.

Onder ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en Ital Food wordt in deze Algemene voorwaarden Ital Food EAD verstaan.

Door deze internetsite te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden van toepassing op de internetside van Maretti (Algemene voorwaarden). Gelieve de Algemene voorwaarden aandachtig te lezen aangezien ze belangrijke informatie over uw wettelijke rechten en beperkingen op deze rechten bevatten. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve deze internetsite te verlaten.

Ten gevolge de voortdurende technische innovaties en de wijzigingen van het wettelijke kader zijn we soms genoodzaakt om sporadisch (van tijd tot tijd) deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom verzoeken we de gebruiker om deze Algemene voorwaarden voor elk bezoek te raadplegen zodat hij op de hoogte is van alle wijzigingen.

MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE AUTEURSRECHT EN DE HANDELSMERKEN

De volledige inhoud van deze internetsite (teksten, afbeeldingen, geluiden en alle beschikbare materialen) zijn eigendom van Ital Food. Alle rechten zijn voorbehouden aan Ital Food. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van internetsites die door derden (anders dan Ital Food) worden beheerd.

Alle handelsmerken die op deze internetsite worden getoond zijn ofwel eigendom van Ital Food, ofwel worden ze gebruikt op grond van een licentie, verleend door Ital Food en/of door hun verbonden ondernemingen. Elk ongeautoriseerd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en wordt aanzien als een overtreding van de Wet inzake merken en geografische aanduidingen, de Wet inzake auteursrecht en naburige rechten en van andere wetten die betrekking hebben op de bescherming van het intellectuele eigendom en de eerlijke concurrentie.

MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN

De tentoonstelling van om het even welk product op de internetsite dient niet te worden beschouwd als een offerte tot verkoop of tot levering van dit product.

De producten die op deze internetsite worden tentoongesteld zijn voorbeelden van de producten die door Ital Food worden geproduceerd. Ital Food biedt geen garanties dat het product dat op deze internetsite tentoon is gesteld, ook in uw land of regio wordt aangeboden, noch dat de naam, de omschrijving en de specificatie van het product overeen zullen komen met wat op de internetsite is aangegeven.

INHOUD DELEN

Het is mogelijk dat deze internetsite functionaliteiten heeft die u toelaten om inhoud te delen. Gelieve te noteren dat indien u inhoud via deze internetsite deelt, uw inhoud openbaar toegankelijk kan zijn. U verleent aan Ital Food niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze en onherroepelijke rechten voor onbepaalde duur en een wereldwijde licentie zonder dat we u hoeven te vergoeden voor het gebruik, de reproductie, de distributie, de aanpassing, de opvraging, de verzending, de weergave en de presentatie - openbaar en alle andere - van deze inhoud. De bovenstaande licentierechten worden niet beëindigd na beëindiging van uw gebruik van deze internetsite. U verklaart en garandeert dat u beschikt over alle nodige rechten op de inhoud die u op deze internetsite deelt.

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT LINKS NAAR INTERNETSITES VAN DERDEN

Het is mogelijk dat er op deze internetsite hyperlinks zijn naar internetsites die door derden (anders dan Ital Food) worden beheerd. Deze hyperlinks worden louter ter informatie getoond. We controleren deze internetsites niet en we zijn niet aansprakelijk voor hun inhoud, hun vertrouwelijkheid of enige andere praktijken die door deze internetsites worden toegepast.

Het plaatsen van hyperlinks naar internetsites die door derden (anders dan Ital Food) worden beheerd, moet niet worden beschouwd als goedkeuring van de inhoud van deze internetsites, noch als samenwerking met hun beheerders.

Ital Food draagt geen enkele aansprakelijkheid voor elke inbreuk op auteursrechten, handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten, gepleegd op een internetsite die via een hyperlink toegankelijk is.

 

DISCLAIMER

Ital Food levert alle informatie op deze internetsite "as is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

De aansprakelijkheid van Ital Food voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze internetsite - ongeacht de wettelijke reden, met inbegrip van onrechtmatige daad - is beperkt tot de schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

De informatie, de inhoud of de materialen die via deze internetsite beschikbaar worden gesteld, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Ital Food garandeert niet de juistheid, de betrouwbaarheid of de volledigheid van de informatie en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of andere onnauwkeurigheden in verband met de informatie-inhoud of met de materialen die hier worden geplaatst.

Ital Food levert serieuze inspanningen om deze internetsite virusvrij te houden. Echter, we kunnen de volledige afwezigheid van virussen niet garanderen. We raden dus aan dat u zich van een adequate bescherming tegen virussen voorziet (bijv. antivirusprogramma) vooraleer u documenten of gegevens downloadt.

OVERIGE BEPALINGEN

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

Deze Algemene voorwaarden regelen onze betrekkingen met u en zijn de volledige overeenkomst die met u is aangegaan.

Op deze Algemene voorwaarden en de inhoud van deze internetsite zijn de bepalingen van de Bulgaarse wetgeving van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbanken in de Republiek Bulgarije.

Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 01/09/2018.