0%
loader

WARUNKI OGÓLNE

KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ MARETTI

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza strona internetowa jest udostępniona przez ITAL FOOD EAD, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Agencji Rejestru Republiki Bułgarii, z unikalnym kodem identyfikacyjnym (UIC) 127590277, siedzibą i adresem zarządu: Bułgaria, Shumen, ul. Trakiyska 10.

Pojęcia „my”, „nas” i  ITAL FOOD odnoszą się do  ITAL FOOD EAD.

Uzyskując dostęp lub korzystając z niniejszej witryny, w jakikolwiek sposób, zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych Warunków korzystania z witryny internetowej Maretti ("Warunki ogólne"). Prosimy o uważne przeczytanie Warunków Ogólnych, ponieważ zawierają informacje o Państwa prawach i ograniczeniach tych praw. Jeśli nie zgadzają się Państwo z  tymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z tej witryny.

Ze względu na ciągłe innowacje techniczne i zmiany w ramach prawnych, sporadyczne poprawki (czasami od czasu do czasu) wymagają zmian w niniejszych Warunkach Ogólnych. Dlatego prosimy Użytkownika o przeczytanie niniejszych Warunków Ogólnych przed każdą odwiedzeniem niniejszej strony i uwzględnieniem naniesionych.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH HANDLOWYCH

Cała zawartość niniejszej strony (teksty, zdjęcia, dźwięk i inne dostępne na niej materiały) są własnością ITAL FOOD EAD. Wszelkie prawa są zastrzeżone przez ITAL FOOD EAD. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych administrowanych przez strony trzecie inne niż ITAL FOOD EAD.

Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na tej stronie są własnością lub są używane na podstawie licencji udzielonej przez ITAL FOOD EAD i/lub powiązane spółki. Wszelkie nieautoryzowane użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie Ustawy o znakach i oznaczeniach geograficznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych ustaw dotyczących ochrony własności intelektualnej i uczciwej konkurencji.

INFORMACJA NA TEMAT PRODUKTÓW

Wyświetlanie jakiegokolwiek produktu na stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży lub dostawy tego produktu.

Produkty wyświetlane na tej stronie są przykładami produktów wytwarzanych przez ITAL FOOD EAD. ITAL FOOD EAD nie gwarantuje, że produkt wyświetlany na tej stronie jest również dostępny w Państwa kraju lub regionie lub że nazwa, opis lub specyfikacja produktu będą takie same jak na stronie internetowej.

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI

W tej witrynie możemy uwzględnić funkcje umożliwiające udostępnianie treści. Proszę pamiętać, że jeśli udostępniają Państwo treści za pośrednictwem tej witryny, te treści mogą stać się publicznie dostępne. Użytkownik udziela ITAL FOOD EAD niewyłącznego, zbywalnego, nieodpłatnego, wieczystego i nieodwołalnego prawo i licencji na cały świat, bez rekompensaty za wykorzystanie, powielanie, dystrybucję, adaptację, pobieranie, przekazanie, wyświetlanie i prezentację - publiczną i wszelką inną - tej treści. Powyższe prawa licencyjne nie wygasają po zakończeniu użytkowania na tej stronie. W przypadku wszystkich treści udostępnianych za pośrednictwem tej witryny użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa niezbędne do udzielenia wspomnianych licencji.

 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Ta strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych administrowanych przez strony trzecie, które nie są ITAL FOOD EAD. Te hiperłącza są dostępne tylko w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, prywatność lub inne praktyki na tych stronach.

Zamieszczenie przez nas hiperłączy do tych stron internetowych nie oznacza poparcia dla materiałów zawartych na tych stronach ani współpracy z ich administratorami.

ITAL FOOD EAD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych lub naruszenie innych praw własności intelektualnej i praw osobowych popełnionych na stronie internetowej uzyskiwanej poprzez hiperłącza.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

ITAL FOOD EAD publikuje tę stronę "W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE" oraz "W JAKIM JEST DOSTĘPNA" bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej.

Wszelka odpowiedzialność ITAL FOOD EAD za szkody wynikające z dostępu lub korzystania z tej strony - niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynów niedozwolonych - jest ograniczona do wysokości szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Informacje, treści lub materiały udostępnione za pośrednictwem tej witryny mogą zawierać niedokładności lub błędy. ITAL FOOD EAD nie gwarantuje dokładności, wiarygodności ani kompletności informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub inne niedokładności związane z treścią lub materiałami zamieszczonymi tutaj.

ITAL FOOD EAD dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była wolna od wirusów, ale nie możemy zagwarantować całkowitego braku wirusów. Dlatego zalecamy, aby przed pobraniem dokumentów lub danych zadbać o odpowiednią ochronę przed wirusami (np. za pomocą programów antywirusowych).

 

INNE POSTANOWIENIA

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków Ogólnych okaże się niemożliwa do zastosowania, wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków i zasad pozostaną w mocy.

Niniejsze Warunki Ogólne określają naszą relację z Tobą i stanowią naszą całościową umowę z Państwem.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Ogólnych i treści niniejszej witryny internetowej, obowiązują przepisy prawa bułgarskiego, ponieważ sądy w Republice Bułgarii mają wyłączną jurysdykcję w zakresie rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.

 

 

Niniejsze Warunki Ogólne zostały zaakceptowane i wchodzą w życie w dniu 01.09.2018