0%
loader

Politika za zaštitu ličnih podataka

 

ITAL FOOD („Društvo“ ili „Mi“) prihvata svoje obaveze u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i odgovarajućim bugarskim zakonodavstvom ozbiljno i stremi se da se pridržava najviših primenjivih standarda i uspostavljenih dobrih praksi prilikom obrade ličnih podataka. Nadležni vodeći nadzorni organ u vezi sa zaštitom ličnih podataka, koji se obrađuju od strane ITAL FOOD, je Komisija za zaštitu ličnih podataka Republike Bugarske.

Definicije

 • Administrator ličnih podataka: Organizacija ili fizičko lice, koje određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka.
 • Obradilac ličnih podataka: Organizacija ili fizičko lice, koje obrađuje lične podatke u ime administratora ličnih podataka.
 • Subjekat podataka: Identifikovano živo fizičko lice ili živo fizičko lice koje se može identifikovati.
 • Lični podaci: Svaka informacija, povezana sa identifikovanim fizičkim licem ili fizičkim licem koje može da bude identifikovano („subjekat podataka“); fizičko lice koje može da bude identifikovano predstavlja lice, koje može biti identifikovano, direktno ili indirektno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, jedan ili više osobina, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica.
 • Posebne kategorije ličnih podataka: Lični podaci, koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiozna ili filozofska uverenja, članstvo u sindikalnim organizacijama, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, jedino u cilju identifikovanja fizičkog lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili o seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
 • Obrada: Svaka operacija ili skup operacija, koje se izvršavaju sa ličnim podacima, bez obzira da li automatizovanim ili drugim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturisanje, čuvanje, prilagođavanje ili menjanje, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili drugi način, na koji podaci postaju dostupni, uređivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
 • Treća strana: Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ, osim subjekta podataka, administratora, obradioca ličnih podataka i lica, koja pod direktnim ovlašćenjima administratora ili obradioca ličnih podataka, imaju pravo da obrađuju lične podatke.
 • Povreda bezbednosti ličnih podataka: Predstavlja radnju/okolnost, koja vodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima, koji se predaju, čuvaju ili obrađuju na drugi način.

 

Zaštita ličnih podataka

Od 25. maja 2018. godine, u državama članicama Evropske unije počeće da se primenjuje Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka („GDPR“). ITAL FOOD usklađuje svoju delatnost sa GDPR i principima za obradu ličnih podataka, sadržanim u evropskom i nacionalnom zakonodavstvu.

ITAL FOOD garantuje, da će lični podaci koje obrađuje biti:

 • obrađivani u skladu sa zakonom, savesno i na transparentan način, u odnosu na fizička lica
 • prikupljani za konkretne, tačno određene i legitimne ciljeve i neće biti dalje obrađivani na način, koji nije u skladu sa ovim ciljevima
 • odgovarajući, povezani i po potrebi ograničeni u vezi sa ciljevima, zbog kojih se obrađuju
 • tačni i po potrebi će biti ažurirani
 • čuvani u obliku, koji omogućava identifikaciju subjekta podataka, za period koji nije duži od potrebnog za ciljeve, zbog kojih se obrađuju lični podaci
 • obrađivani na način, koji garantuje odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka

 

Fizička lica – subjekti podataka, imaju sledeća prava u vezi sa njihovim ličnim podacima:

 • pravo na informaciju (ovo pravo se ostvaruje putem predstavljanja jasnih i lako razumljivih obaveštenja o poverljivosti, koja objašnjavaju kako i u koje svrhe koristimo Vaše lične podatke, kao i kakva su Vaša prava, u vezi sa obradom ličnih podataka)
 • pravo na pristup ličnim podacima koji se obrađuju i informacijama o njihovom obrađivanju
 • pravo na ispravljanje ličnih podataka, kada su netačni ili nepotpuni
 • pravo na ograničenje obrade pod uslovima koji su određeni važećim zakonom
 • pravo na brisanje ličnih podataka, kada ne postoji pravna osnova za nastavak obrade podataka
 • pravo na prenosivost Vaših podataka između različitih administratora (na primer, između različitih dostavljača usluga)
 • pravo na prigovor na određene aktivnosti obrade podataka, kao na primer, direktan marketing
 • pravo da ne budete predmet odluka sa značajnim uticajem na Vas, donetih samo pomoću automatizovanih sredstava
 • pravo na odvajanje saglasnosti za obrađivanje ličnih podataka
 • pravo na podnošenje žalbe pred kompetentnim nadzornim organom

GDPR predviđa šest pravnih osnova, na osnovu kojih mogu da budu obrađivani lični podaci:

 • subjekat podataka je dao svoju informisanu saglasnost za obradu ličnih podataka u određene svrhe
 • obrada je potrebna za stupanje na snagu ili izvršavanje ugovora sa subjektom podataka
 • obrada podataka je potrebna za pridržavanje obaveza prema zakonu
 • obrada je potrebna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica
 • obrada je potrebna za izvršenje zadatka od javnog značaja
 • obrada je potrebna s obzirom na legitimni interes administratora podataka ili treće strane, osim kada su osnovna prava i slobode subjekta podataka iznad tih interesa


Lični podaci, koje obrađuje „ITAL FOOD“

Lični podaci se odnose kako na činjenice, tako i na mišljenja/ocene, izražene u vezi sa određenim fizičkim licem. Lični podaci, koje obrađuje „ITAL FOOD“ mogu uslovno da se podele u četiri kategorije:

 • Službenici i saradnici kompanije ITAL FOOD, kandidati za posao i bivši službenici;
 • Fizička lica (na primer advokati, revizori, drugi nezavisni konsultanti) i predstavnici, lica za kontakt, službenici klijenata, partneri i dostavljači roba/usluga, sa kojima ITAL FOOD ima ili smatra da ima ugovorne ili činjenične odnose (na primer, zakonski predstavnik klijenta – pravna lica, dostavljači transportnih ili špedicionih usluga, dostavljači telekomunikacionih usliga, softverna i/ili hardverna rešenja i infrastruktura;
 • Posetioci veb-sajta ITAL FOOD i zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram
 • Učesnici u igrama /tombolama /kampanjama, organizovanim od strane ITAL FOOD na našim veb-sajtovima, na zvaničnim stranicama ITAL FOOD na društvenim mrežama Facebook i Instagram, ili putem partnera – marketinške agencije.
 • Posetioci objekata, koji su u vlasništvu ili zakupljeni od strane ITAL FOOD.

Službenici, saradnici, kandidati za posao: „ITAL FOOD“ obrađuje lične podatke, uključujući i posebne kategorije ličnih podataka, koji se odnose na radne ili građanske odnose, ili podatke kandidata za posao. Generalno, „ITAL FOOD“ obrađuje ove podatke u cilju pripremanja i realizacije radnih ili drugih vrsta ugovora, kao i u cilju ispunjavanja svojih zakonskih obaveza poslodavca.

Predstavnici, lica za kontakt i službenici klijenata, partneri i dostavljači kompanije „ITAL FOOD“ – Obično Vaše lične podatke dobijamo od Vašeg poslodavca ili od Vas lično, kada je potrebno da pripremimo, potpišemo ili izvršimo ugovor sa njim ili da stupimo u trgovačke odnose. Na primer, moguće je da ste Vi navedeni kao zakonski predstavnik ili lice za kontakt u ugovoru, ili u trgovačkoj korespondenciji, u vezi sa potpisivanjem, izvršavanjem ili prekidom ugovora (uključujući i dobijanje izlaznih sirovina ili predaja gotovih proizvoda), izradom ponuda, rešavanjem nastalih trgovačkih sporova i sl.

Posetioci veb-sajtova – prilikom popunjavanja kontakt obrasca na našim veb-sajtovima Mi prikupljamo podatke o Vama na osnovu Vaše saglasnosti, izražene popunjavanjem ovog obrasca. Obično, ove informacije nam služe da bismo zadovoljili Vaš upit o našim proizvodima ili druge zahteve. U zavisnosti od informacija koje ste nam pružili, moguće je da iste budu obrađivane radi određivanja i ostvarivanja prava, u vezi sa potencijalnim ili nastalim sporom sa Vama, koji proizilazi iz izraženih reklamacija ili žalbi. Takođe, prikupljamo informacije o Vašoj IP adresi i Vašoj saglasnosti o kolačićima. Više informacija možete saznati u našoj Cookie policy

Učesnici u igri – prilikom registracije za učešće u našim igrama Vi nam pružate svoje lične podatke. Mi ih obrađujemo na osnovu Vaše nedvosmislene saglasnosti, izražene putem dobrovoljnog popunjavanja registracionog obrasca za učešće u igri / tomboli / proizvodnoj kampanji (uključujući i putem ostavljanja komentara ispod objave na našim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram). Više informacija možete pronaći u našoj Politici poverljivosti za igre/tombole/kampanje, kojoj možete pristupiti pre registracije na naš veb-sajt ili stranicu na društvenim mrežama.

Posetioci u zgradama „ITAL FOOD“ – Prilikom posete naših kancelarija, proizvodnih objekata i površina za opštu upotrebu, u cilju obezbeđivanja sigurnosti, zaštite imovine Društva i fizičke neprikosnovenosti njegovih službenika, zaštite službenika i posetilaca, kao i u cilju kontrole pristupa, postavljena su tehnička sredstva, koja će registrovati Vašu posetu.

 

Deljenje ličnih podataka

Obično, ITAL FOOD čuva Vaše lične podatke u potpunoj poverljivosti i ne otkriva ih trećim licima.

Ponekad, „ITAL FOOD“ može podeliti lične podatke svojih službenika ili predstavnika svojih klijenata, partnera, kurira, prevozioca, izvršilaca ili dostavljača sa državnim organima, kao i sa drugim fizičkim ili pravnim licima – na primer, dostavljači softverskih i/ilihardverskih rešenja i/ili infrastruktura, spoljašnji konsultanti u vezi sa određivanjem ili ostvarivanjem prava, na osnovu zakonske obaveze ili u vezi sa svojim legitimnim interesom, u odnosu na konkretni slučaj. Slično otkrivanje podataka ostvaruje se samo u slučaju postojanja opravdanog razloga za to i uz obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite, uključujući i putem pismenih ugovora sa trećim stranama, kojima se otkrivaju lični podaci, kada je to primenjivo.

Posebne kategorije podataka

„ITAL FOOD“ ne obrađuje osetljive lične podatke svojih klijenata – fizičkih lica ili službenika / predstavnika klijenata, partnera i dostavljača, posetilaca veb-sajtova i stranica na društvenim mrežama.

Čuvanje ličnih podataka

„ITAL FOOD“ čuva različite vrste ličnih podataka na elektronskim i papirnim nosiocima, koji se sadrže u različitim dokumentima, za strogo određeni vremenski period. Određeni rokovi čuvanja uvek su u skladu sa ciljevima, zbog kojih se lični podaci obrađuju. Rokovi čuvanja su opisani u Politici o čuvanju i uništavanju dokumenata Društva ITAL FOOD.

Ostvarivanje prava subjekata podataka

U slučaju zahteva za ostvarivanje prava subjekata podataka „ITAL FOOD“ ostvaruje komunikaciju sa fizičkim licem u kratkom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, na jasnom jeziku, posebno kada su u pitanju lica mlađa od 18 godina.

Prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka, „ITAL FOOD“ ima obavezu da identifikuje nadležno fizičko lice, kako bi sprečilo rizik od nedozvoljenog pristupa ličnim podacima.

Informacije o aktivnostima „ITAL FOOD“, preduzetim kao odgovor na prispeli zahtev za ostvarivanje prava, predstavljaju se fizičkim licima bez nepotrebnog kašnjenja i uobičajeno u roku od jednog meseca od dana dobijanja zahteva.

Sve informacije prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka se pružaju od strane „ITAL FOOD“ besplatno, osim kada su zahtevi neopravdani ili preterani.

Više informacija o Vašim pravima u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka od strane „ITAL FOOD“ možete pronaći u našoj Politika o pravima subjekata ličnih podataka.

Bezbednost ličnih podataka

 • „ITAL FOOD“ štiti prikupljene lične podatke od neopravdane upotrebe i sledi njihovo obrađivanje.
 • „ITAL FOOD“ održava sigurne kompjuterske sisteme, putem kojih se obrađuju lični podaci. Uz naše sisteme se primenjuju adekvatni kontrolni mehanizmi za podelu i upravljanje podacima.
 • „ITAL FOOD“ ima stroge politike i procedure, koje se primenjuju na službenike, za smanjenje rizika od obrade ličnih podataka.
 • Službenici društva ITAL FOOD su upoznati sa primenjivim pravilima i obučeni su da obrađuju lične podatke uz brižnu primenu dobrih praksi.
 • Prilikom ostvarivanja svoje delatnosti, ITAL FOOD radi jedino sa utvrđenim kompanijama i izbegava rad sa kompanijama, za koje smatra da mogu da ugroze bezbednost ličnih podataka lica.
 • ITAL FOOD usvaja dobre prakse prilikom unošenja i administracije sistema bezbednosti i tehnološke razvoje u vezi sa mogućim rizicima za bezbednost informacija u kompaniji.
 • ITAL FOOD se pridržava sigurnosti kompjuterskih sistema i ličnih podataka, koji se sadrže u njima, uključujući i mogućnosti za pristup posebnim vrstama ličnih podataka od strane njenih službenika.
 • ITAL FOOD obezbeđuje pristup samo onim ličnim podacima, koji su potrebni za obavljanje poslovnih obaveza odgovarajućeg službenika.

 

Povreda bezbednosti ličnih podataka

„ITAL FOOD“ je usvojila procedure za efektivno prepoznavanje, izveštavanje i istragu povrede bezbednosti ličnih podataka. U slučaju povrede bezbednosti ličnih podataka „ITAL FOOD“ će preduzeti hitne mere kako bi ograničila efekat povrede bezbednosti, kao i mere informisanja oštećenih subjekata podataka i nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka.

Dodatne informacije

„ITAL FOOD“ će ubuduće pravovremeno ažurirati, izmenama i dopunama, ovu Politiku, u bilo koje vreme, kada zakonski zahtevi ili druge okolnosti to zahtevaju.

Ako želite da dobijete više informacija o obrađivanju ličnih podataka od strane „ITAL FOOD“ ili imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovim obaveštenjem o poverljivosti ili načinima i ciljevima, za koje koristimo Vaše lične podatke, molimo kontaktirajte nas ili naše Službeno lice za zaštitu ličnih podataka, na sledeće koordinate:

Za „ITAL FOOD“: Bugarska, grad Šumen, ul. Trakiyska br. 10, e-mail: [email protected] 

 

Možete kontaktirati naše službeno lice za zaštitu ličnih podataka, na sledeće koordinate: [email protected]