0%
loader

Politika uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 

Ta politika (Politika) določa način in pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe, katerih osebne podatke obdeluje podjetje ITAL FOOD EAD (Ital Food), uveljavljajo svoje pravice v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Del 1: Splošna načela

1.1. Ital Food obdeluje in varuje osebne podatke, zbrane med poslovanjem, zakonito in v skladu z nameni, za katere se podatki zbirajo.

 

1.2. Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke za namene distribucije izdelkov, sklepanja pogodb za dobavo blaga, izpolnjevanja obveznosti iz takšnih pogodb kot del svojih delovnih obveznosti, pri obdelavi osebnih podatkov upoštevajo naslednja načela:

i)Osebni podatki se obdelujejo zakonito in pošteno.

ii)Osebni podatki se zbirajo za posebne, natančno določene in zakonite namene in se naknadno ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni.

iii)Osebni podatki, zbrani in obdelani pri upravljanju s človeškimi viri, so sorazmerni, povezani in ne presegajo namenov, za katere se obdelujejo.

iv)Osebni podatki so točni in se po potrebi posodabljajo.

v)Osebni podatki se izbrišejo ali popravijo, če se ugotovi, da so netočni ali nesorazmerni glede na namene, za katere se obdelujejo.

vi)Osebni podatki se hranijo v obliki, ki omogoča identifikacijo zadevnih posameznikov, vendar ne dlje, kot je potrebno za namene, za katere se ti podatki zbirajo.

 

1.3. Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, so opravili začetno in redno izobraževanje o zasebnosti podatkov in so seznanjeni z veljavno zakonodajo.

 

Del 2: Opredelitev pojmov

Spodaj navedeni pojmi imajo naslednji pomen: 

»Osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

»Veljavna zakonodaja« pomeni zakonodajo Evropske unije in Republike Bolgarije, ki se uporablja za varstvo osebnih podatkov;

»Oblikovanje profilov« pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika;

»Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki« pomeni posameznika, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

»Uredba (EU) 2016/679« pomeni Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), objavljeno v Uradnem listu Evropske unije 4. maja 2016.

 

Del 3: Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice glede svojih osebnih podatkov:

i) Pravica dostopa;

ii) Pravica do popravka;

iii) Pravica do prenosljivosti podatkov;

iv) Pravica do izbrisa;

v) Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“);

vi) Pravica do omejitve obdelave;

vii) Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov;

viii) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Pravica dostopa

2.1. Na zahtevo Ital Food posreduje naslednje informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki:

i) informacije, ali Ital Food obdeluje ali ne obdeluje osebnih podatkov posameznika;

ii) kopijo osebnih podatkov posameznika, ki jih obdeluje Ital Food, in

iii) razlago glede obdelanih podatkov

 

2.2. Razlaga iz čl. 2.1. (iii) vsebuje naslednje podatke o osebnih podatkih, ki jih obdeluje Ital Food:

i) namene obdelave;

ii) vrste zadevnih osebnih podatkov;

iii) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

iv) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

v) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

vi) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

vii) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

viii) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

ix) kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom

 

2.3. Razlaga glede obdelave podatkov vsebuje informacije, ki jih Ital Food posreduje posameznikom, na katere se nanašajo podatki, prek obvestil o zasebnosti.

 

3.1. Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Ital Food zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

3.2. Pri zagotavljanju kopije osebnih podatkov Ital Food ne sme razkriti naslednjih vrst podatkov:

i) osebni podatki tretjih oseb, razen če te niso dale izrecno privolitev v to;

ii) podatki, ki so poslovna skrivnost, intelektualna lastnina ali zaupni podatki;

iii) drugi podatki, ki so zaščiteni v skladu z veljavno zakonodajo

 

3.3. Zagotavljanje dostopa posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more negativno vplivati na pravice in svoboščine tretjih oseb ali voditi v kršitev predpisane obveznosti podjetja Ital Food.

 

4.1. Kadar so zahteve očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Ital Food zaračuna razumno pristojbino glede na upravne stroške za zagotovitev podatkov ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo za dostop.

 

4.2. Podjetje Ital Food presoja za vsak primer posebej, ali je posamezna zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

 

4.3. Kadar zavrne zagotovitev dostopa do osebnih podatkov, Ital Food utemeljuje svojo zavrnitev in obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o njegovi pravici vložiti pritožbo pri Komisiji za varstvo osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka

5.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki, ki jih obdeluje Ital Food, popravijo, če so podatki netočni ali nepopolni. 

 

5.2. Ob ugodeni zahtevi za popravljanje osebnih podatkov Ital Food obvesti druge prejemnike, katerim so bili ti podatki posredovani (kot so državni organi, ponudniki storitev), tako da bi lahko odrazili spremembe.

 

Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

6.1. Na zahtevo, Ital Food ima obveznost izbrisati osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

i) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

ii) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava podatkov, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

iii) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

iv) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

v) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

vi) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnjevanja pravne obveznosti podjetja Ital Food;

vii) osebni podatki so bili zbrani v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe otrokom v smislu člena 8(1) Uredbe (EU) 2016/679

 

6.2. Ital Food nima obveznosti izbrisati osebne podatke, če je obdelava potrebna:

i) za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

ii) za izpolnjevanje pravne obveznosti podjetja Ital Food;

iii) iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3) Uredbe (EU) 2016/679;

iv) za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe (EU) 2016/679, kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali

v) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravica do omejitve obdelave

7.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati omejitev obdelave, kadar velja en od naslednjih primerov:

i) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov; omejitev velja za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

ii) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

iii) Ital Food osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

iv) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor na podlagi zakonitega interesa podjetja Ital Food, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

7.3. Ital Food lahko obdeluje osebne podatke, katere obdelava je bila omejena, le za naslednje namene:

i) zaradi shranjevanja podatkov;

ii) s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

iii) zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov;

iv) zaradi varstva pravic druge fizične osebe; ali

v) zaradi pomembnega javnega interesa

 

7.3. Kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval omejitev obdelave in obstaja eden od razlogov iz člena. 7.1. zgoraj, ga Ital Food obvesti pred preklicem omejitve obdelave.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

8.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju Ital Food, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

 

8.2. Na zahtevo se lahko ti podatki posredujejo drugemu upravljavcu, ki ga določi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je to tehnično izvedljivo.

 

8.3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavi pravico do prenosljivosti v naslednjih primerih:

i) se obdelava izvaja na temelju privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

ii) se obdelava izvaja na temelju pogodbene obveznosti;

iii) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

8.4. Pravica do prenosljivosti ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

 

Pravica do ugovora

9.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani podjetja Ital Food, če se podatki obdelujejo iz katerega koli od naslednjih razlogov:

i) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

ii) obdelava je potrebna za namene v zvezi z zakonitimi interesi podjetja Ital Food ali tretje osebe;

iii) obdelava podatkov vključuje oblikovanje profila

 

9.2. Ital Food preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

10.1. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za te namene, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

10.2. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Pravica do človeškega posredovanja pri avtomatiziranem sprejemanju odločitev

11.1. V primerih, ko Ital Food sprejema posamezne avtomatizirane odločitve, vključno z oblikovanjem profilov, ki imajo pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vplivajo, lahko posameznik zahteva ponovno preučitev odločitve s človeškim posredovanjem ter izrazi svoje stališče.

 

11.2. Ital Food posreduje posamezniku, za katerega je bilo uporabljeno avomatizirano sprejemanje odločitev, smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Del 4: Način uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

12.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja pravice iz te Politike z vložitvijo zahteve za uveljavljanje ustrezne pravice.

 

12.2. Zahteve za uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko vložijo na naslednji način:

i) V elektronski obliki na naslednji naslov e-pošte: [email protected]

ii) Osebno v pisarni podjetja Ital Food

iii) Po pošti - na naslov sedeža podjetja Ital Food: Trakiyska 10, Shumen, Bulgaria

 

12.3. Zahteva za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov mora vsebovati naslednje podatke:

i) Identifikacija posameznika – ime in EMŠO

ii) Kontaktni podatki – naslov, telefon, e-pošta

iii) Zahteva – opis zahteve

 

12.4. Ital Food zagotavlja informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z zahtevo za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v enem mesecu po prejemu zahteve.

 

12.5. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev posamezne osebe. Ital Food obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

 

12.6. Podjetje Ital Food ni dolžno odgovoriti na zahtevo, če ne more identificirati posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

12.7. Ital Food lahko zahteva predložitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar ima upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo.

 

12.8. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

12.9. Ta politika začne veljati z dnem 25.05.2018.