0%
loader

Politika zasebnosti

 

ITAL FOOD (»Družba« oziroma »Mi«) jemlje svoje obveznosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredbo (EU) 2016/679) in ustrezno bolgarsko zakonodajo resno in si prizadeva upoštevati najvišje veljavne standarde in vzpostavljene dobre prakse pri obdelavi osebnih podatkov. Glavni pristojni nadzorni organ glede varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje ITAL FOOD, je Komisija za varstvo osebnih podatkov Republike Bolgarije.

Opredelitev pojmov

 

 • Upravljavec osebnih podatkov: Organizacija ali fizična oseba, ki določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov.
 • Obdelovalec osebnih podatkov: Organizacija ali fizična oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca osebnih podatkov.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: Določen ali določljiv posameznik.
 • Osebni podatki: Pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 • Posebne vrste osebnih podatkov: osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.
 • Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.
 • Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni dejanje / okoliščino, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

 

Varstvo osebnih podatkov

Od 25. maja 2018 se bo v državah članicah Evropske unije uporabljala Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (»SUVOP«). ITAL FOOD usklajuje svoje poslovanje z SUVOP-om in načeli za obdelavo osebnih podatkov, določenimi v evropski in nacionalni zakonodaji.

ITAL FOOD jamči, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje:

 • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni
 • ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo
 • točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo
 • obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov

 

Posamezniki, na katerega se nanašajo osebni podatki, imajo naslednje pravice glede njihovih osebnih podatkov:

 • pravica do informiranosti (ta pravica se uresničuje z zagotavljanjem jasnih in lahko razumljivih obvestil o zasebnosti, ki pojasnjujejo kako in za kakšne namene uporabljamo vaše osebne podatke ter kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelanimi osebnimi podatki)
 • pravica dostopa do obdelanih osebnih podatkov in informacije o njihovi obdelavi
 • pravica do popravka osebnih podatkov, kadar so netočni ali nepopolni
 • pravica do omejitve obdelave pod pogoji, določenimi v veljavni zakonodaji
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov, kadar ni pravne podlage za nadaljevanje obdelave podatkov
 • pravica do prenosljivosti vaših podatkov med različnimi upravljavci (na primer med različnimi ponudniki storitev)
 • pravica do ugovora zoper določene aktivnosti obdelave osebnih podatkov, kot je na primer neposredno trženje
 • pravico, da za vas ne veljajo odločitve, ki temeljijo zgolj na avtomatizirani obdelavi in na vas znatno vplivajo
 • pravica do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov
 • pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

 

SUVOP predvideva šest pravnih podlag, na podlagi katerih se lahko obdelujejo osebni podatki:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal prostovoljno privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov za določene namene
 • obdelava je potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • obdelava podatkov je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe
 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec podatkov ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 

Osebni podatki, ki jih obdeluje ITAL FOOD

Osebni podatki se nanašajo tako na dejstva kot na mnenja / ocene, izražene glede na določenega posameznika. Osebni podatki, ki jih obdeluje ITAL FOOD, se lahko pogojno razvrsti v štiri kategorije:

 • Osebje in sodelavci podjetja ITAL FOOD, iskalci zaposlitve in nekdanji zaposleni;
 • Posamezniki (na primer: odvetniki, revizorji, ostali neodvisni svetovalci) in predstavniki, kontaktne osebe, zaposleni strank, partnerji in dobavitelji blaga / storitev, s katerimi podjetje ITAL FOOD je vstopilo oziroma namerava vstopiti v pogodbeno ali dejansko razmerje (na primer: zakoniti zastopnik strank - pravnih oseb, ponudnikov transportnih in špediterskih storitev, ponudnikov telekomunikacijskih storitev, programske in / ali strojne opreme in infrastrukture).
 • Obiskovalci spletne strani podjetja ITAL FOOD in uradnih spletnih stran na socialnih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram
 • Udeleženci iger / tombol / akcij, ki jih podjetje ITAL FOOD organizira na svojih spletnih straneh, uradnih straneh podjetja ITAL FOOD na Facebooku in Instagramu ali prek partnerjev - marketinških agencij
 • Obiskovalci objektov, ki so v lasti ali najemu podjetja ITAL FOOD

 

Zaposleni, sodelavci, iskalci zaposlitve: ITAL FOOD obdeluje osebne podatke, vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov, povezanih z delovnim ali civilnopravnim razmerjem, ali podatke iskalcih zaposlitve. Na splošno podjetje ITAL FOOD obdeluje te podatke z namenom priprave in izvajanja zaposlitvenih ali drugih pogodb ter izpolnevanja svojih zakonskih obveznosti kot delodajalec.

Zastopniki, kontaktne osebe in zaposleni strank, partnerjev in dobaviteljev podjetja ITAL FOOD – po navadi prejemamo vaše osebne podatke od vašega delodajalca ali od vas osebno, ko moramo pripraviti, skleniti ali izvršiti pogodbo z njim ali vstopiti v poslovno razmerje. Na primer, vi ste lahko navedeni kot zakoniti zastopnik ali kontaktna oseba v pogodbi ali poslovni korespondenci v zvezi s sklenitvijo, izvajanjem ali prenehanjem pogodbe, oddajo ponudbe, reševanjem nastalih trgovinskih sporov in podobno.

Obiskovalci spletnih strani – ob izpolnitvi kontaktnega obrazca na naših spletnih straneh mi zbiramo podatke o vas na podlagi vaše privolitve, dane z izpolnitvijo tega obrazca. Običajno ti podatki nam pomagajo zadovoljiti vašo zahtevo glede naših izdelkov ali druge zahteve. Odvisno od podatkov, ki ste jih vnesli, je možno, da bodo le-ti obdelani zaradi ugotovitve in uveljavitve pravic v zvezi z morebitnim ali nastalim sporom, ki temelji na vloženih reklamacijah ali pritožbah. Zbiramo tudi podatke o vašem IP naslovu in vaši privolitvi v piškotke. Več informacij najdete v naši Politika piškotkov (cookies)

Udeleženci iger – Ob prijavi za sodelovanje v naših igrah nam posredujete osebne podatke. Mi jih obdelujemo na podlagi vaše nedvoumne privolitve, dane s prostovoljnim izpolnjevanjem prijavnice za udeležbo v igri / tomboli / akciji izdelka (vključno z objavo komentarja pod objavami na naših uradnih Facebook in Instagram straneh). Več informacij najdete v naši Politiki zasebnosti za igre / tombole / akcije, do katere lahko dostopate, preden se prijavite na naši spletni strani ali strani na socialnih omrežjih.

Obiskovalci zgradb podjetja ITAL FOOD – ob obisku pisarniških prostorov, proizvodnih obratov in skupnih prostorov podjetja, zaradi zagotovitve varnosti našega premoženja in telesne celovitosti naših zaposlenih, pa tudi nadzora dostopa, je nameščena tehnična oprema, ki bo registrirala vaš obisk.

 

Posredovanje osebnih podatkov:

Običajno, ITAL FOOD obravnava vaše osebne podatke strogo zaupno in jih ne razkriva tretjim osebam.

Včasih, ITAL FOOD lahko posreduje osebne podatke svojih zaposlenih ali predstavnikov strank, partnerjev, kurirjev, prevoznikov, izvajalcev in dobaviteljev državnim organom in drugim fizičnim ali pravnim osebam – kot so na primer ponudniki programske opreme in/ali strojnih rešitev in/ali infrastrukture, zunanji svetovalci v zvezi z ugotavljanjem ali uveljavljanjem pravic na podlagi zakonske obveznosti ali glede legitimnega interesa, glede na konkretni primer. Takšno razkritje se izvaja le, če je podan utemeljen razlog za to in če je zagotovljena ustrezna raven zaščite, vključno s pisnimi dogovori s tretjimi osebami, katerim se osebni podatki razkrijejo, kjer je to primerno.

Posebne vrste osebnih podatkov

ITAL FOOD ne obdeluje občutljivih osebnih podatkov svojih strank – posameznikov ali zaposlenih / predstavnikov strank, partnerjev in dobaviteljev, obiskovalcev spletnih strani in spletnih strani na socialnih omrežjih.

Shranjevanje osebnih podatkov

ITAL FOOD shranjuje različne vrste osebnih podatkov v elektronski in papirni obliki, ki jih vsebujejo različni dokumenti, v strogo določenem časovnem obdobju. Določena obdobja shranjevanja vedno ustrezajo namenom, za katere se obdelujejo osebni podatki. Te roke ureja Politika shranjevanja in uničenja dokumentov podjetja ITAL FOOD.

Uveljavitev pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki

V primeru vložitve zahteve za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ITAL FOOD stopi v stik s posameznikom v krajši, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, v jasnem in preprostem jeziku, zlasti za osebe, mlajše od 18 let.

Pri uveljavljanju pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, mora podjetje ITAL FOOD ustrezno identificirati posameznika, da bi preprečilo tveganje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov.

Informacije o ukrepih, ki jih ITAL FOOD sprejme v zvezi z zahtevo za uveljavljanje pravic, se zagotovijo fizičnim osebam brez nepotrebnega odlašanja in običajno v enem mesecu po prejemu zahteve.

ITAL FOOD zagotovi vse informacije glede uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, brezplačno, razen če so zahteve očitno neutemeljene ali pretirane.

Več informacij o vaših pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja ITAL FOOD najdete v naši Politiki pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Varnost osebnih podatkov

 • ITAL FOOD varuje zbrane osebne podatke pred neupravičeno uporabo in spremlja njihovo obdelavo.
 • ITAL FOOD zagotovi varne računalniške sisteme, ki obdelujejo osebne podatke. Za naše sisteme veljajo primerni nadzorni postopki za ločitev in upravljanje podatkov.
 • Podjetje ITAL FOOD ima stroge politike in postopke, ki veljajo za njegovo osebje zaradi zmanjšanja tveganja med obdelavo osebnih podatkov.
 • Zaposleni podjetja ITAL FOOD so seznanjeni z veljavnimi pravili in so usposobljeni za obdelavo osebnih podatkov z izredno skrbnostjo in v skladu z uveljavljenimi dobrimi praksami.
 • Pri svojem poslovanju podjetje ITAL FOOD sodeluje samo z uveljavljenimi organizacijami in se izogiba sodelovanju s podjetji, za katere meni, da bi lahko ogrozili varnost posameznikovih osebnih podatkov.
 • ITAL FOOD sprejema dobre prakse pri uvajanju in upravljanju varnostnih sistemov ter spremlja tehnološki razvoj glede možnih tveganj za varnost informacij v podjetju.
 • ITAL FOOD spoštuje varnost računalniških sistemov in osebnih podatkov, ki jih vsebujejo, vključno z možnostjo dostopa do posameznih vrst osebnih podatkov s strani svojih zaposlenih.
 • ITAL FOОD omogoča dostop samo do tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za delovne naloge določenega delavca.

 

Kršitev varstva osebnih podatkov

Podjetje ITAL FOOD je vzpostavilo postopke za učinkovito odkrivanje, poročanje in preiskovanje kršitev varstva osebnih podatkov. V primeru kršitve osebnih podatkov bo podjetje ITAL FOOD nemudoma ukrepalo, da bi omejilo učinek kršitve in obvestilo zadevne osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, in nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

Dodatne informacije

Podjetje ITAL FOOD bo pravočasno posodobilo, s spremembo in dopolnitvijo, to Politiko kadarkoli v prihodnosti, kadar to zahtevajo zakonski predpisi ali druge okoliščine.

Če želite več informacij o obdelavi osebnih podatkov s strani podjetja ITAL FOOD ali če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe glede tega obvestila o zasebnosti ali načina in namenov, za katere uporabljamo vaše osebne podatke, kontaktirajte nas oziroma našo Pooblaščeno osebo za zasebnost podatkov prek spodnjih kontaktnih podatkih:

Za podjetje ITAL FOOD: Bulgaria Shumen, ul. Trakiyska 10, e-pošta: [email protected] 

 

Lahko kontaktirate tudi našo Pooblaščeno osebo za zasebnost podatkov prek spodnjih kontaktnih podatkov: [email protected]